Chính sách DMCA phần mềm

Chính sách DMCA phần mềm

Down4pc.Net tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tất cả mọi người. Theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số năm 1998, Down4pc sẽ nhanh chóng xử lý mọi khiếu nại về vi phạm bản quyền trên Trang web Down4pc.net khi những khiếu nại này được báo cáo cho đại diện bản quyền được chỉ định của Down4pc, như mô tả dưới đây.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền, được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thực hiện bất kỳ quyền độc quyền nào theo luật bản quyền, vui lòng báo cáo vi phạm bản quyền trên Trang web bằng cách hoàn thành Biểu mẫu Thông báo vi phạm bản quyền DMCA sau đây và gửi nó đến đại diện bản quyền được chỉ định của Down4pc. Khi nhận được thông báo như đã mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp mà Down4pc xem là thích hợp, bao gồm cả việc loại bỏ nội dung bị cáo buộc vi phạm khỏi Trang web.

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị Down4pc vi phạm, vui lòng cung cấp thông tin sau cho đại diện bản quyền được chỉ định của chúng tôi:

  • Mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho rằng đã bị vi phạm.
  • Mô tả về vị trí cụ thể của tài liệu mà bạn cho là vi phạm trên Trang web.
  • Địa chỉ của bạn, số điện thoại, và địa chỉ email, cũng như địa chỉ email khác (nếu có) mà bên cáo buộc vi phạm, nếu không phải là Down4pc, có thể liên hệ với bạn.
  • Tuyên bố rằng bạn tin rằng việc sử dụng không được phép này không được chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ khác, đại diện của họ, hoặc theo quy định của pháp luật.
  • Tuyên bố, dưới mức trách nhiệm hình phạt, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu.
  • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký vật lý của bạn.
  • Down4pc có thể yêu cầu thông tin bổ sung trước khi loại bỏ bất kỳ tài liệu nào bị cáo buộc vi phạm.

Chúng tôi giữ quyền sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào, bao gồm cả việc đăng phiên bản mới trên trang web này.